اعمال ام‌داوود (Q951)

از شیعه دیتا
از عباداتی است که در ماه رجب در ایّام‌البیضِ (روزهای سیزدهم تا پانزدهم) به‌جا آورده می‌شود
  • اعمال ام داوود
  • اعمال ام‌داود
  • أعمال أم‌داوود
  • أعمال أم‌داود
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اعمال ام‌داوود
از عباداتی است که در ماه رجب در ایّام‌البیضِ (روزهای سیزدهم تا پانزدهم) به‌جا آورده می‌شود
  • اعمال ام داوود
  • اعمال ام‌داود
  • أعمال أم‌داوود
  • أعمال أم‌داود

گزاره‌ها