ایام البیض (Q983)

از شیعه دیتا
به روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه قمری گفته می‌شود
  • ایام بیض
  • روزهای سپید
  • ایام‌ البیض
  • ایام‌البیض
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ایام البیض
به روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه قمری گفته می‌شود
  • ایام بیض
  • روزهای سپید
  • ایام‌ البیض
  • ایام‌البیض

گزاره‌ها