انقلاب اسلامی ایران (Q534)

از شیعه دیتا
حرکت بزرگ مردم به رهبری امام خمینی که در سال ۱۳۵۷ش موجب سقوط نظام پادشاهی و ایجاد نظام جمهوری اسلامی شد.
  • انقلاب اسلامی
  • انقلاب ایران
  • انقلاب ۵۷
  • نهضت امام خمینی
  • انقلاب سال ۱۳۵۷ش
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
انقلاب اسلامی ایران
حرکت بزرگ مردم به رهبری امام خمینی که در سال ۱۳۵۷ش موجب سقوط نظام پادشاهی و ایجاد نظام جمهوری اسلامی شد.
  • انقلاب اسلامی
  • انقلاب ایران
  • انقلاب ۵۷
  • نهضت امام خمینی
  • انقلاب سال ۱۳۵۷ش

گزاره‌ها

انقلاب اسلامی ایران (فارسی)
۰ ارجاع
1979
۰ ارجاع
۰ ارجاع