ابوحذیفه (Q2324)

از شیعه دیتا
از بزرگان صحابه و از سابقین در اسلام.
  • قیس بن عتبة بن ربیعة
  • ابو حذیفه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ابوحذیفه
از بزرگان صحابه و از سابقین در اسلام.
  • قیس بن عتبة بن ربیعة
  • ابو حذیفه

گزاره‌ها

۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
قیس بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف
۰ ارجاع
ابوحذیفه
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع